Nhận định và quan điểm của Hiệp Hội về thị trường Giấy làm bao bì