Quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy